شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا

بایگانی مربوط به : مدیریت کیفیت

ایزو ۹۰۰۱ – سیستم مدیریت کیفیت

ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000 چیست ؟ استاندارد های سری ۹۰۰۰ استاندارد های مدیریتی هستند که مبانی یک سامانه مدیریت کیفیت را بیان می کنند . به عبارت دیگر استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ استاندارد محصول نیست ولی راهکارهای اجرایی برای رسیدن به کیفیت مناسب مجصولات و رضایت مصرف کننده ارائه میکند . استاندارد های سری ISO 9000 کاملا …

بیشتر »