شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا

گواهی تایید صلاحیت بازرسی شرکت ملی گاز ایران

گواهی تایید صلاحیت بازرسی شرکت ملی گاز ایران

بازرسی آسانسورهای برقی
بازرسی کالا خارج از کشور
بازرسی کالا در داخل کشور
جرثقیل ( موبایل ، سقفی ، برجی و لیفتراک)
بازرسی جوش و آزمایشات غیر مخرب (UT,MT,VT,PT)