شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

در تاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ در اجرای تبصره ماده ۲ آئین نامه امور پیمانکاری، مصوب شورای عالی حفاظت فنی، این شرکت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی را دریافت کرد