شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا
محک، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

عضویت در جامعه ممیزی و بازرسی ایران-۳