شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا
محک، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
انجمن بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب ایران

IRSNT-96