شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا
محک، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

عضویت در انجمن صنفی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب ایران

شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا در تاریخ ۹۲/۱۲/۰۴ به عضویت انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب ایران در آمد.