شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا
محک، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

عضویت در انجمن بازرسی غیر مخرب ایران

عضویت در انجمن بازرسی غیر مخرب ایران