شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا

شرایط عمومی بازرسی

شرایط عمومی بازرسی کالا در مبدا و مقصد

 1. کلیه مشخصاتی که برای کمیت و کیفیت و بسته بندی و … مورد نظر می باشد محدود به مواردی است که در سفارش بازرسی آمده است و هر گونه تغییرات کالا انحصاراً از طریق الحاقیه (بانک گشایش کننده اعتبار )صورت خواهد گرفت و در اسرع وقت به اطلاع شرکت بازرسی خواهد رسید.
 2. خریدار موظف است قبلاً حدود بازرسی را به اطلاع فروشنده / سازنده رسانیده و موافقت ایشان را برای انجام حدود بازرسی جلب نماید. در صورت عدم موافقت فروشنده / سازنده با انجام کامل حدود بازرسی و عدم تدارک لازم برای انجام بهینه آن ، بازرس از صدور گواهینامه خودداری و از این بابت هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت بازرسی نمی باشد.
 3. بازرسی طبق مندرجات سفارش بازرسی و بر اساس حدود بازرسی تعیین شده می تواند در محل تولید ، بسته بندی ، انبار فروشنده ، گمرک یا بندر مبدا ء یا چنانچه در اعتبار اسنادی قید شده باشد در گمرک یا بندر مقصد انجام شود . معهذا در هر حالتی تاریخ صدور گواهینامه همزمان یا بعد از تاریخ صدور بارنامه یا تحویل کالا به خریدار می باشد.
 4. در مواردی که مشخصات یا حدود بازرسی کامل نبوده و بطور صریح در سفارش بازرسی و مدارک ضمیمه آن تعیین نشده باشد ،عرف جاری در بازرسی قبل از حمل و استانداردهای معمول و مورد استفاده تولید کننده یا فروشنده و در خصوص کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ملاک عمل خواهد بود.
 5. اقدامات ضروری برای ایمنی و تدارک شرایط مناسب برای انجام بهینه بازرسی توسط فروشنده / سازنده به عمل خواهد آمد و هر گونه خطرات بالقوه به اطلاع شرکت بازرسی خواهد رسید.
 6. در صورت وجود اختلاف جزیی بین مدارک خرید در مورد مشخصات کالا،ترتیب استناد به اسناد و مدارک عبارت است از (۱)اعتبار اسنادی (۲)قرارداد خرید (۳)پروفرما به ترتیب تاخر (۴)مدارک دیگر
 7. مشخصات کالا اعم از کیفیت ، کمیت و… در محدوده “روا داری مجاز ” طبق استانداردها و روش های حرفه ای بازرسی وآزمون و با توجه به حدود بازرسی تعیین شده مورد قبول می باشد.
 8. چنانچه پس از باز شدن اعتبار اسنادی ،خریدار بخواهد شرکت بازرسی را تغییر دهد ،لازم است ابتدا موافقت کتبی شرکت مزبور را اخذ نماید. در صورتیکه شرکت بازرسی و خریدار در این مورد به توافق دست نیافتند،مراتب به جامعه ممیزی و بازرسی ایران منعکس شده و نظر این جامعه برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود . در هر حال در صورت انجام عملیات بازرسی ،اعم از اینکه گواهینامه صادر شود یا نشود ،کارمزد بازرسی باید پرداخت گردد.
 9. چنانچه بدلیل مغایرت نتایج بازرسی با شرایط سفارش یا آماده نبودن فروشنده یا تولید کننده برای انجام بازرسی و آزمون به نحو مطلوب و در زمان مقرر ، بازرس مجبور به تکرار مراجعه ، بازرسی و آزمون گردد، هزینه های بازرسی و آزمون مجدد جداگانه از کارمزد بازرسی توافق شده توسط فروشنده پرداخت می شود.
 10. هر گونه مدارک و اسناد مد نظر خریدار برای انجام بازرسی (بروشور ،نقشه ، مشخصات فنی و غیره ) باید حداقل دو هفته قبل از انجام بازرسی مستقیماً توسط خریدار یا نماینده وی به شرکت بازرسی کننده تحویل گردد. چنانچه اینگونه مدارک به موقع توسط خریدار تحویل شرکت بازرسی کننده نشود و این مدارک از طرف فروشنده یا سازنده تحویل گردد ، این مدارک ملاک انجام بازرسی قرار گرفته و شرکت بازرسی مسئولیتی در برابر ادعاهای احتمالی خریدار نخواهد داشت .
 11. هر گونه روش انجام بازرسی و آزمون و استاندارد های آن که برای تعیین مشخصات کالا حائز اهمیت می باشد باید توسط خریدار در اعتبار اسنادی و یا دیگر مدارک خرید تعیین گردد. در غیر اینصورت روش ها و استانداردهای مورد استفاده فروشنده ملاک انجام بازرس و آزمون خواهد بود. بدیهی است در خصوص اقلام مشمول استاندارد اجباری ، استانداردها ضوابط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ملاک عمل خواهد بود.
 12. تاریخ صدورگواهینامه باید موخر یا همزمان با تاریخ بارنامه باشد ، مگر آنکه در قرارداد خرید یا اعتبار اسنادی صراحتاً زمان یا تاریخ دیگری تعیین شده باشد.
 13. گواهینامه بازرسی پس از صدور به ذینغع اعتبار اسنادی تحویل می گردد مگر آنکه نحوه دیگری در اعتبار اسنادی یا قرارداد خرید تعیین شده باشد .
 14. در صورت حساس بودن نوع بسته بندی متناسب با نحوه حمل ، مشخصات شفاف و دقیق بسته بندی مورد قبول فروشنده باید در مدارک خرید ذکرگردد. در غیر اینصورت استانداردها وعرف جاری سازنده یا فروشنده ملاک انجام بازرسی خواهد بود.
 15. منظور از کالا در این سفارش ،کالای نو و استفاده نشده و بازسازی نشده می باشد . چنانچه بازرسی کالای مستعمل یا بازسازی شده موردنظر باشد،خریدار موظف است علاوه بر قید موضوع در اسناد خرید ،مراتب را به شرکت بازرسی اعلام تا طی قرارداد جداگانه ای که در آن مشخصات دقیق کالای مستعمل ویا بازسازی شده و نحوه انجام بازرسی و مسئولیت های طرف های ذینفع تعیین شده باشد،بازرسی انجام گردد.
 16. چنانچه محل ساخت ،مونتاژ کالا و یا اجزاء آن مورد نظر باشد باید مراتب با جزییات که به تائید فروشنده /سازنده رسیده است صراحتاً در مدارک خرید ذکر گردد و تنها اعلام محل مبداء یا صدور گواهینامه مبداء(Certificate of origin ) کفایت نمی نماید،در غیر اینصورت استانداردها و عرف جاری سازنده و فروشنده مبنای انجام بازرسی خواهد بود.
 17. شرکت بازرسی کننده و بازرسان آن دارای شخصیت مستقل بوده و خریدار ، فروشنده ،بانک و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر نمی توانند شرکت بازرسی کننده را در مورد صدور و یا عدم صدور گواهینامه منع یا مجبور نمایند مگر به حکم رسمی مراجع قانونی ذیصلاح.
 18. شرکت بازرسی کننده می تواند در مورد (۱)غیرمجاز یا غیر قانونی بودن موضوع بازرسی (۲) عدم انطباق موضوع بازرسی با شرایط مندرج در مدارک خرید (۳) عدم همکاری فروشنده یا سازنده / تولیدکننده در انجام مطلوب و صحیح حدود و دامنه بازرسی (۴) اعلام رای مراجع ذیصلاح (۵) عدم پرداخت کارمزد بازرسی، از صدور گواهینامه خودداری نماید.
 19. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت احتمالی در کمیت ، بسته بندی کالا یا مشخصات سفارش ، خریدار باید موارد را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ورود کالا و قبل از ترخیص کالا از گمرک مقصد و بدون انجام تغییراتی که ممکن است در تعیین مسئول یا چگونگی ایجاد مغایرت ادعا شده خلل وارد نماید به اطلاع فروشنده و شرکت بازرسی رسانیده و ترتیبات لازم برای انجام بازدید، نمونه برداری ، بازرسی مجدد و تحقیقات اولیه لازم را برای تعیین میزان و علت مغایرت فراهم نماید مگر آنکه قبلاً و بطور شفاف ترتیبات دیگری با شرکت بازرسی توافق شده باشد.
 20. در صورت کشف هر گونه مغایرت بعد از ترخیص کالا از گمرک و حداکثرتا ۶۰ روز پس از ترخیص کالا از گمرک ، خریدار باید مراتب را کتباًبه فروشنده و بازرس اعلام نماید و چنانچه تمامی کالا موجود و قابل شناسایی بر اساس مدارک حمل بوده و نیز بسته بندی های دست نخورده موجود باشد ، شرکت بازرسی به عنوان همکاری و مساعدت در جهت احقاق حقوق احتمالی خریدار وارائه گزارش ،نسبت به بازرسی مجدد کالا اقدام می نماید.
 21. هزینه هر گونه بازرسی و نمونه برداری و آزمایش بر روی کالا فراتر از حدود بازرسی تعیین شده به عهده خریدار /متقاضی میباشد.
 22. فروشنده مسئول نهایی تحویل کالا منطبق با مشخصات تعیین شده در مدارک خرید بوده و صدور گواهینامه بازرسی رافع مسئولیت های قراردادی فروشنده نمی باشدو در صورت اثبات هر گونه مغایرت در مشخصات کالا،جبران خسارت وارده به عهده فروشنده /سازنده می باشد .معهذا شرکت بازرسی موظف است در حد عرف معمول وحدود بازرسی تعیین شده برای احقاق حقوق حقه خریدار همکاری و اقدامات لازم را به عمل آورد.
 23. شرکت بازرسی موظف است کار بازرسی ارجاعی را با دقت و مهارت حرفه ای لازم انجام دهد .معهذا تحت هیچ شرایطی مسئولیت و تعهدات شرکت بازرسی و کارکنان وی در قبال قصور اثبات شده در مراجع ذیصلاح از حداکثر ده برابر میزان کارمزد بازرسی دریافتی به نسبت آن قسمت از محموله مورد بازرسی که قصور مربوط به آن قسمت به اثبات رسیده باشد و حداکثر ۲۰هزار یورو تجاوز نخواهد کرد. بدیهی است در مورد عمدی بودن خطای شرکت رای مرجع صالحه قضایی مورد استناد می باشد.
 24. صدور گزارش و گواهینامه بازرسی توسط شرکت بازرسی منحصراً حکایت از وضعیت کالا در هنگام انجام بازرسی و تا قبل از صدور بارنامه داشته و هر گونه خسارت وارده به کالا از صدور بارنامه ، ناشی از حمل و نقل یا تخلیه و جابجایی ،نحوه نگهداری و انبارداری ، واکنش فیزیکی و شیمیایی ویا شرایط جوی نامساعد به منزله مغایرت کالا به هنگام بازرسی محسوب نگردیده و شرکت بازرسی در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.
 25. در صورت بروز هر گونه اختلاف ، طرفین بدواً از طریق مذاکره نسبت به حل و فصل اختلاف فی مابین اقدام خواهد کرد در غیر اینصورت مراجع ذیصلاح در کشور جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی می باشد.

پیوست الف

حدود بازرسی PSI

حدود بازرسی که با فروشنده / سازنده / حمل کننده مورد توافق قرار گرفته است و باید بر روی کالای مورد سفارش انجام گردد با علامت (*)مشخص شده است:

کمیت

 • کنترل کمیت کالا بصورت اتفاقی (RANDOM)
 • کنترل مدارک بین فروشنده و حمل کننده / گمرک

کیفیت

 • بازرسی ظاهری کالا بصورت اتفاقی
 • کنترل مدارک فروشنده در مورد کیفیت کالا

بسته بندی

 • بازدید ظاهری بسته بندی کالا بصورت اتفاقی(RANDOM) از نظر سالم بودن
 • کنترل مدارک بین فروشنده و حمل کننده /گمرک از جهت سالم بودن بسته بندی

شرایط ویژه

 • کنترل مناسب بودن بسته بندی با توجه به ماهیت کالا ،نحوه و وسیله

گواهینامه / گزارش

 • صدور و ارائه گواهینامه بازرسی

پیوست ب

حدود بازرسی  COI (کالاهای مشمول استاندارد اجباری )

بازرسی COI برای ارزیابی انطباق (VERIFICATION OF CONFORMITY) کالاها با نیازمندی های استاندارد های اجباری ملی ایران و یا استانداردهای معتبر معادل آنها که توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شده است ، صورت می گیرد .

حدود بازرسی و نحوه صدور گواهی و گزارش بازرسی بر اساس ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس WWW.ISIRI.ORG می باشد .