شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا

خدمات بازرسی و مهندسی در زمینه تعمیرات

با توجه به کاربردهای وسیع تجهیزات تحت فشار از قبیل مخازن تحت فشار ، مبدلهای حرارتی ، برجها و نیز سیستم های لوله کشی  در مجتمع های صنعتی و حساسیت خاص تجهیزات فوق، نیاز به بازرسی های منظم و عملیات تعمیری درست و اصولی، از اهمیت بالایی برخوردار است. عملیات تعمیر اصولی، سبب جلوگیری از دوباره کاری و تحمیل هزینه های مضاعف شده و افزایش عمر مفید تجهیز در سرویس را به همراه دارد. در حال حاضر در مجتمع های صنعتی کشور، هرگونه عملیات تعمیراتی توسط واحد تعمیرات و بر اساس تجارب موجود انجام می شود لذا نیاز به یک استاندارد و دستورالعمل مدون ( مخصوص تعمیر ) ضروری می باشد . با توجه به شرایط فعلی کشور، استفاده حداکثری از منابع و تجهیزات موجود ونیز انجام اقدامات تعمیراتی اصولی آنها به منظور حفظ سرمایه های ملی بیش از پیش احساس می گردد. تهیه و تدوین دستورالعمل های تعمیراتی توسط متخصصین شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا (ZTK) مطابق با آخرین ویرایش استانداردهای مربوطه قابل انجام می باشد.