شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا

– تجزیه تحلیل حالات خرابی و اثرات آن (FMEA: Failure Modes & Effected Analysis)

ابزاری است جهت شناسایی حالات خرابی و تاثیرات احتمالی آن در تجهیزات کارخانه. در این روش با تمرکز بر هر جزء سیستم ، کلیه حالات خرابی و پیامدهای احتمالی مرتبط با آن تعیین و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در واقع هدف از اجرای این سیستم، بررسی تجهیزات با هدف یافتن خرابی های بالقوه و آغاز اقدامات مقتضی برای جلوگیری از آن ها از طریق ارزیابی ریسک است، به عبارتی دیگر این روش ابزاری ارزشمند برای مدیریت ریسک (Risk Management) محسوب می شود.

مهمترین مزایای به کارگیری این روش عبارت است از:

  •  کاهش هزینه ها و افزایش زمان در دسترس
  •  اولویت بندی ریسک ها
  • جمع‌آوری منظم و سازمان‌یافته اطلاعات در مورد احتمال شکست ها و خرابی های بالقوه
  •  پیش بینی مشکلات پیشی رو و تعیین موثرترین اقدامات کنترلی