شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا
ارزیابی مکانیزم های تخریب و تحلیل ریشه ای علل خرابی ها (RCFA: Root Cause Failure Analysis)

ارزیابی مکانیزم های تخریب و تحلیل ریشه ای علل خرابی ها (RCFA: Root Cause Failure Analysis)

به‌طورکلی هر فرآیند ساختاریافته‌ای که به دنبال درک علل وقوع یک حادثه و جلوگیری از تکرار آن باشد، آنالیز علل ریشه‌ای محسوب می‌شود. تاکنون روش‌های مختلفی به‌منظور تحلیل علل ریشه‌ ای خرابی ها  ابداع و به کارگرفته‌شده است. در این روش‌ها، سعی می‌شود افراد مختلف با دیدگاه‌های مختلف اما زبانی مشترکی و نه درکی مشترک نسبت به مسئله، به صورت همه‌جانبه اقدام به شناسایی علل و ریشه‌های وقوع حادثه کنند و با ارائه راهکارهایی برای حذف، کنترل و یا تغییر آن دلایل، مانع از بروز مجدد آن حادثه شوند. در این بخش حوادث اتفاق افتاده توسط کارگروه فنی و مهندسی شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا (ZTK) با استفاده از روش های دقیق آزمایشگاهی بررسی و ریشه یابی شده، همچنین جهت ممانعت از رخداد حادثه  و حوادث مشابه با تکیه بر استانداردهای مربوطه، ارائه طریق می گردد.