شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا

ارزیابی قابلیت سرویس دهی (FFS: Fitness For Services)

مجموعه ای از ارزیابی­های کمی مهندسی است که وضعیت (یکپارچگی) فعلی دستگاه را با توجه به شرایط بهره برداری بررسی می کند. محصول نهایی این فرآیند، تصمیم گیری در مورد امکان ادامه فعالیت، تعمیر یا تعویض تجهیز مورد مطالعه خواهد بود.

مجموعه ای از ارزیابی­های کمی مهندسی است که وضعیت (یکپارچگی) فعلی دستگاه را با توجه به شرایط بهره برداری بررسی می کند. محصول نهایی این فرآیند، تصمیم گیری در مورد امکان ادامه فعالیت، تعمیر یا تعویض تجهیز مورد مطالعه خواهد بود.

یکی دیگر از خروجی­های این روش تعیین عمر باقی مانده و بازه­های زمانی بازرسی است.همچنین در حین انجام این روش داده­های مورد نیاز جهت استقرار سیستم بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) تامین خواهد شد. FFS در سه سطح، برای تجهیزات مختلف با توجه به نوع مکانیزم تخریب فعال موجود ، طبقه­بندی می شوند. شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا (ZTK ) با توجه به شرایط فعلی کشور و نیاز به استفاده حداکثری از منابع و تجهیزات فرایندی موجود، اقدام به ارائه خدمات مذکور نموده است. تمامی اجزاء تحت فشار تجهیزات فرایندی را می توان توسط این روش ارزیابی نمود.

مراحل اجرای پروژه های FFS