شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا

بایگانی مربوط به : انجمن خوردگی ایران

عضویت در انجمن خوردگی ایران

شرکت بازرسی زاگرس تطبیق کالا همزمان با کسب گواهینامه های تایید صلاحیت در زمینه بازرسی جوش و آزمونهای غیرمخرب و مخازن تحت فشار،از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به عضویت حقوقی انجمن خوردگی ایران پذیرفته شد.

بیشتر »