شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا

عضویت ها

عضویت در انجمن جوش امریکا

شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا به عنوان عضو پشتیبان انجمن جوشکاری امریکا شناخته شد…… انجمن جوشکاری امریکا در سال ۱۹۱۹ جهت پیشرفت علم،فناوری و کاربردهای جوشکاری و فرایندهای وابسته از جمله اتصالات،لحیم کاری نرم و سخت،برشکاری و پاشش حرارتی تاسیس گردید و تاکنون استانداردهای معتددی را در خصوص فرایندهای جوشکاری،مواد مصرفی جوش،جوشکاری سازه های مختلف برای موسسه …

بیشتر »

عضویت در انجمن خوردگی ایران

شرکت بازرسی زاگرس تطبیق کالا همزمان با کسب گواهینامه های تایید صلاحیت در زمینه بازرسی جوش و آزمونهای غیرمخرب و مخازن تحت فشار،از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به عضویت حقوقی انجمن خوردگی ایران پذیرفته شد.

بیشتر »