شرکت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس تطبیق کالا
محک، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

عضویت در انجمن خوردگی ایران

شرکت بازرسی زاگرس تطبیق کالا همزمان با کسب گواهینامه های تایید صلاحیت در زمینه بازرسی جوش و آزمونهای غیرمخرب و مخازن تحت فشار،از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به عضویت حقوقی انجمن خوردگی ایران پذیرفته شد.